Konkurs grantowy

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej

Lublin, 22 maja 2018 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie mikroprojektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu głównego projektu grantowego, czyli rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych, u min. 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do dnia 31.08.2019. W ramach konkursu wsparcie finansowe mogą uzyskać mikroprojekty uwzględniające działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

Konkurs jest prowadzony na terenie województw: Lubelskiego i Podkarpackiego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów w konkursie wynosi 3 472 000 PLN (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, współfinansowania krajowego z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Lubelskiego.

Instytucja Organizująca Konkurs prowadzi nabór wniosków o powierzenie grantów w terminie: od dnia 22 maja 2018 r. od godz. 12:00 (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru) do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 (zamknięcie konkursu – dzień zakończenia naboru).

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu grantowego można przesyłać na adres e-mail: kompetencje.cyfrowe@lubelskie.pl

do-pobraniaDO POBRANIA

 1. Regulamin konkursu
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu grantowego – Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu grantowego – Wzór wniosku o powierzenie grantu projektu wraz z załącznikami
 4. Załącznik nr 5 do wniosku o powierzenie grantu
 5. Załącznik nr 6 do wniosku o powierzenie grantu – profil zawodowy instruktora
 6. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu grantowego – Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
 7. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu grantowego – Wzór umowy o powierzenie grantu
 8. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego – Formalne i merytoryczne kryteria wyboru mikroprojektów
 9. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu grantowego – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 10. Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu grantowego – Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 11. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu grantowego – Koncepcja realizacji projektu grantowego
 12. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu grantowego – Minimalny zakres umowy partnerskiej
 13. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu grantowego – Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu
 14. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu grantowego – Schemat grantowy
 15. Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu grantowego – Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie
 16. Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu grantowego – Oświadczenie o nieubieganiu się o grant w innych konkursach
 17. Scenariusze szkoleniowe – informacje