Konkurs grantowy nr 3

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej

Lublin, 6 lipca 2018 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs grantowy nr 3 w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie mikroprojektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu głównego projektu grantowego, czyli rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych, u min. 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do dnia 31.08.2019. W ramach konkursu wsparcie finansowe mogą uzyskać mikroprojekty uwzględniające działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

Konkurs jest prowadzony na terenie województw: Lubelskiego i Podkarpackiego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Projektu grantowego wynosi 3 472 000 PLN (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, współfinansowania krajowego z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Lubelskiego.

Instytucja Organizująca Konkurs prowadzi nabór wniosków o powierzenie grantów w terminie: od dnia 6 lipca 2018 r. od godz. 12:00 (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru) do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 20:00 (zamknięcie konkursu – dzień zakończenia naboru).

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu grantowego można przesyłać na adres e-mail: kompetencje.cyfrowe@lubelskie.pl

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu grantowego
3. Załącznik nr 2 do Regulaminu_konkursu_grantowego
4. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu grantowego
5. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu grantowego
6. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego – kryteria wyboru
7. Załącznik nr 5 do wniosku o powierzenie grantu
8. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu grantowego
9. Załącznik nr 6 do wniosku o powierzenie grantu – profil zawodowy instruktora
10. Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu grantowego
11. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu grantowego
12. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu grantowego
13. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu grantowego
14. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu grantowego
15. Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu grantowego
16. Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu grantowego